Montážní návod střešní krytiny Praha

Jsme dodavatelem střešních krytin a trapézových plechů i klempířských prvků, možnost zakoupení materiálů i na splátky. Jsme schopni vám v případě zájmu zajistit i realizaci. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro nacenění. 

Jan Gregor Střešní Systémy s.r.o.

1. VYPRACOVÁNÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU

Střešní krytina Praha je vyráběna v délkách dle délkové specifikace zadavatele a to tak, aby odpad byl co nejmenší. Podkladem pro vyhotovení kladečského plánu je projektová dokumentace střechy, včetně pohledů, poskytnutá zadavatelem. Správnost kladečského plánu je tedy dána správností projektové dokumentace střechy poskytnuté zadavatelem.

 V projektové dokumentaci musí být uvedeny následující základní rozměry

 

 • Délka krokve od vrcholu po spodní okraj střechy
 • Délka střechy u okapu
 • Délka hřebene
 • V případě valbových střech délka nároží
 • Vzdálenost, výška a šířka vikýřů
 • V projektu musí být uvedeny a zaměřeny veškeré prostupy (např.- vikýře, střešní okna, výlezy, komíny atd..)

 

Hlavní zásady pro vyhotovení kladečského plánu: 

a) nejdříve uděláme ve zvoleném měřítku např.- 1:100 nákres jednotlivých ploch s umístěním prostupů. Plochy se rozdělí na pásy rovnoběžné se sklonem střechy v skladebné šířce ( 1120mm ).

b) vzhledem k tomu, že nedoporučujeme objednávat pásy krytiny delší než 6000mm ( z důvodů obtížné manipulace, nebezpečí příčného zborcení, atd…) tam, kde je délka krovů delší než      6000mm, je zapotřebí počítat se dvěma čí více pásy s potřebou příčného spoje krytiny. Spoj musí být proveden v místě příčného zámku s přesahem cca 20mm

viz. Obr.č.1.

 

obr. č. 1

c) délka pásů krytiny, kde budou šikmé střihy ( např.- úžlabí, valba, atd… ) se zaokrouhluje směrem na horu na délku ideálního d

  

2. ZABEZPEČENÍ DOSTATEČNÉHO ODVĚTRÁVÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Při použití střešního systému PRAHA nad vyhřívaným prostorem interiéru s tepelnoizolační vrstvou je ve složení střešního pláště vždy nutné jeho řádné odvětrání. Správné odvětrání střešního pláště je u každého projektu individuální, a proto jeho řešení musí být řešeno projekčně.

 

Příklad č. 1) Zateplený střešní plášť se dvěma odvětranými vzduchovými mezerami (Obr.č.2):

Tloušťka tepelné izolace je menší než výška krokve. Na krokve se klade paropropustná fólie, která se fixuje pod kontralatě ke krokvím. Na kontralatě se upevní latě a na ty střešní krytina. K odvodu vzduchu, spolu s vlhkostí tedy dochází mezi tepelnou izolací a fólií, a mezi fólií a střešní krytinou.

 

 obr. č. 2

Tloušťka tepelné izolace je stejná jako výška krokve. Na tepelnou izolaci se ukládá kontaktní fólie, která se fixuje pod kontralatě ke krokvím. Na kontralatě se upevní latě a na ty střešní krytina. K odvodu vzduchu spolu s vlhkostí tedy dochází mezi fólií a střešní krytinou.

 

 obr. č. 3

 

3. NĚKTERÉ DETAILY ODVĚTRÁVÁNÍ U OKAPU A U HŘEBENE

Klíčovou zásadou při odvětrávání u okapu je potřeba zajistit odvod vody z fólie (která vzniká kondenzací na rubu střešního pláště nebo prostupem z interiéru např. půdní vestavby atd... ). Toho docílíme tím, že pod fólii upevníme okapový plech. Odvod vody z lícové strany střešní krytiny zajistíme buď odkapovým plechem, který má přesah do okapového žlabu cca 10cm, anebo prodloužením ukončení střešní krytiny se stejným přesahem do okapového žlabu tj.- 10cm. Viz.- obrázky níže.

 

 obr. č. 4,5

Chceme-li docílit potřebného odvětrání u hřebene, pak u hřebene zanecháme mezi krytinami mezetu cca 10cm, fólii nedotáhneme až k hřebeni, ale ponecháme cca 5cm nedotaženou. Mezi krytinu a hřeben umístíme SUPERROL ( resp. profilovaný těsnící pás ). Vlhkost je tak odváděna přirozeným prouděním vzduchu mezi krytinou a hřebenem. Viz.- obrázek č.6.

 

obr. č. 6

 

4. MONTÁŽ KRYTINY

Základem správné montáže střešní krytiny HALNY je správné laťování. 

Střešní krytina Praha se vyrábí ve dvou modulech( tj.- modul = délka jedné tašky) a to modul- 400mm a modul- 350mm. Základem správné montáže je laťování, které je shodné s modulem tašky, která se na dřevěný rošt klade. Př.- PRAHY v modulu- 350mm se bude kotvit na laťování s roztečí 350mm. Výjimkou je vzdálenost mezi první a druhou latí. Tato vzdálenost se určí podle způsobu kotvení (př.- první lať buď ve spodní části průlisu a proto rozteč mezi první a druhou latí bude 400mm, anebo v horní části průlisu a rozteč mezi první a druhou latí bude 350mm /v tomto druhém případě bude lať postavema na kant nebo se dají dvě latě na sebe ). Viz.- obrázky č. 4 a 5.

S montáží střešní krytiny se začíná u okapu ve směru z prava do leva. Důležité je neustále hlídat kolmost střešní krytiny, což umožní níže uvedený doporučující postup.

První kus pásu pokládáme vždy od okapu tak, aby jeho spodní hrana byla rovnoběžná s okapem ( resp. s první latí ). Takto usazený pás střešní krytiny ukotvíme několika šrouby. Druhý pás přiložíme vedle prvního tak, aby se v podélném spoji vytvořil tzv. podélný zámek a spodní hrany tvořily rovnou linii. Pokud je krytina po celé výšce střechy z jednoho pásu, tak postupujeme stejně. Je-li zapotřebí příčného spoje, je-li tedy krytina na výšku složená ze dvou či více pásů, pak třetí pás usadíme nad první, čtvrtý vedle druhého, abychom si udržovali kolmost střešní krytiny. To znamená, že první řadu pásu u okapu vždy usazujeme v prvním pořadí. Viz.- obrázek č.7.

 

obr. č. 7

Kotvení krytiny

Pro ukotvení taškové střešní krytiny PRAHA používáme tři typy samovrtných šroubů: 

KOMBI JT2 – 4,8x20mm /spoj plech plech/ 

KOMBI JT2 – 4,8x35mm /spoj pech dřevo tj.-lať / 

KOMBI JT2 – 4,8x70mm /spoj stříškový sněholap lať/ 

Šrouby se musí kotvit utahovačkou tak, aby se nevytlačila těsnící podložka EPDM, která šroub utěsňuje. Balení šroubů je po 250ks.

 

Na spoje plech plech se používají šrouby 4,8x20mm ( př.- podélné spoje , obloučkové sněholapy, závětrné lišty, hřebenáče atd… ), Na kotvení stříškového sněholapu, který se zpravidla vyrábí v délce 2m, se v horní části ukotvení do latě používá šroub 4,8x70mm. Na kotvení střešní krytiny HALNY do latí se používají šrouby 4,8x35mm. ·

 

Způsob kotvení

První modul tašky u okapu kotvíme ve vodorovném směru do každé tašky ve spodní části průlisu a v každé vlně rovněž ve spodní části. V druhé řadě modulu tašky kotvíme vodorovně do každé druhé tašky. Třetí řadu tašky vynecháme. Dále kotvíme do čtevté řady tašky do každé druhé vlny a to tak, aby šrouby vytvářeli šachovnicový efekt. Do každé tašky rovněž kotvíme u hřebene, u závětrné lišty, u atiky a všude tam, kde je potřeba vyšší zpevnění. Průměrný počet šroubů je cca 9ks/m2. 

Spoje plech/plech je rovněž možné nýtovat barevnými nýty v daném odstínu.

 

5. KLEMPÍŘSKÉ DOPLŇKY 

Klempířské doplňky jsou v nabídce ke střešní krytině PRAHA ve stejných barvách. 

Závětrná lišta: doporučené přeložení 5-10cm

Úžlabí: doporučené přeložení cca 20cm

Olemování kolem komínu: cca 1x plech ( 1x2m )

Hřebenáče: kotvení každá druhá vlna v horní části

Ke střešní krytině PRAHA dodáváme veškeré klempířské doplňky, střešní doplňky a také okapový systém.

 

6. NĚKTERÉ DETAILY VYUŽITÍ KLEMPÍŘKÝCH DOPLŇKŮ

 • oplechování komínu
 • detail u hřebene s použitím profilovaného těsnícího pásu - oplechování atiky
 • detail oplechování ke zdi (jedna z mnoha variant)

 

7. NĚKTERÉ ZE ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY SKLONU STŘECHY

 

 •  snížení úklonu střechy
 • zvýšení úklonu střechy

 

8. ZÁSADY PŘI MONTÁŽI STŘEŠNÍ KRYTINY PRAHA

Pro účely dělení střešní krytiny PRAHA se může použít např.: prostřihové nůžky, okružní pilu s kotoučem na řezání ocelového plechu, nebo vibrační nůž.

NESMÍ SE POUŽÍVAT ÚHLOVÁ BRUSKA, NEBO JAKÉKOLIV JINÉ NÁŘADÍ, KTERÉ K DĚLENÍ VYUŽÍVÁ ŘEZNÝ KOTOUČ!!!

 • Po dělení krytiny je nezbytné místo řezu zbavit kovových pilin měkkým kartáčem, a ošetřit správkovým lakem.
 • Po krytině je možné chodit jen v botách s měkkou podrážkou a jen v místech spodní části vlny podložených latěmi.
 • Střešní krytinu PRAHA je možné klást do minimálního sklonu střechy 8°-14° za předpokladu, že není zapotřebí příčných spojů.
 • Doporučujeme, aby u každé střechy, která má sklon nižší než 15°, byly použity samolepící těsnící pásky do příčných i podélných spojů.